Reklama
Reklama
Reklama
Polityka prywatności

Informacje wstępne

Spółka Livesport s.r.o. (dalej jako „Spółka”) szanuje prywatność swoich użytkowników (każdy dalej jako „Użytkownik”). Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych (dalej jako „Informacje”) wyjaśniają, w jaki sposób Spółka zbiera, wykorzystuje, ujawnia i chroni dane osobowe Użytkownika w związku ze stroną internetową Spółki, niezależnie od jej wersji językowej i miejsca korzystania z niej (dalej jako „Strona Internetowa”). Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony Internetowej, rejestracją Użytkowników na Stronie Internetowej, do celów marketingu bezpośredniego oraz w związku z umieszczaniem plików cookie HTTP na urządzeniach Użytkowników.

 1. Dane rejestracyjne i kontaktowe spółki

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Livesport s.r.o., z siedzibą pod adresem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, ID 274 33 722, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. zn. C113331, Czechy.

  2. Dane kontaktowe Spółki są następujące: adres pocztowy – Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Czechy, adres e-mailowy – privacy@livesport.eu.

  3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@livesport.eu.

 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ I REJESTRACJĄ UŻYTKOWNIKA

  1. Specyfikacja przetwarzania w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, Spółka przetwarza w określonych poniżej celach B i C dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej (adres IP, geolokalizacja, dane dotyczące systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki Użytkownika, ustawienia Użytkownika na Stronie Internetowej), które zostały zebrane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, a także dane o wieku Użytkownika, jeśli przekazał je on Spółce.

  2. Specyfikacja przetwarzania w związku z rejestracją i przetwarzania loginu. Jeśli Użytkownik utworzy konto lub zaloguje się na Stronie Internetowej z użyciem konta utworzonego wcześniej na innej platformie Spółki lub w innym produkcie Spółki, Spółka będzie przetwarzać jego dane osobowe związane z korzystaniem ze Strony Internetowej w określonych poniżej celach A, B i C; dane te to m.in.:

   1. dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy, które Użytkownik przekazał Spółce podczas tworzenia swojego konta;

   2. wiek Użytkownika, jeśli jest on konieczny przy rejestracji lub po zalogowaniu;

   3. dane związane z korzystaniem z funkcji Strony Internetowej (np. głosowanie w ankietach czy ulubione drużyny);

   4. poddany pseudonimizacji identyfikator do celów monitorowania działania Strony Internetowej oraz zgłaszania usterek technicznych, inne poddane pseudonimizacji identyfikatory, które Spółka stosuje, by chronić Użytkownika, a także, jeśli Użytkownik zarejestrował lub zalogował się do na Stronie Internetowej za pomocą istniejącego konta zewnętrznego (np. Facebook, GMail, Apple), jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz poddany pseudonimizacji identyfikator wygenerowany przez upoważnioną osobę trzecią do celów logowania.

  3. Cele przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

   • Cel A: Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem oraz umożliwienie Spółce podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z rejestracją lub logowaniem się Użytkownika na Stronie Internetowej.

   • Cel B: Celem przetwarzania powyższych danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego z technicznego punktu widzenia działania Strony Internetowej, tj. właściwego i płynnego jej funkcjonowania, oraz rozwiązywanie zgłoszonych problemów technicznych i późniejsza optymalizacja działania Strony Internetowej (zapobieganie występowaniu problemów w przyszłości).

    Spółka dokonała oceny czy możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w tym celu oraz przeprowadziła konieczne badanie proporcjonalności, w ramach którego zestawiane są ze sobą ochrona praw Użytkownika i interesy Spółki. Spółka doszła do wniosku, że w związku z faktem, że większość danych osobowych, które Spółka przetwarza, jest dostępna do innych celów, że Spółka korzysta z identyfikatorów poddanych pseudonimizacji, że usuwanie usterek leży również w interesie Użytkownika Strony Internetowej oraz że późniejsza optymalizacja Strony Internetowej leży w interesie wszystkich jej Użytkowników, nie ma powodu, by uznać, że interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika wymagające ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przed określonym powyżej prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

   • Cel C: Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie obowiązków prawnych Spółki, w szczególności w zakresie podatków, rachunkowości i reklamy.

  4. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych celów są:

   1. w przypadku celu A – fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Użytkownikiem oraz umożliwienia Spółce podjęcia działań przed zawarciem umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”);

   2. w przypadku celu B – prawnie uzasadniony interes spółki, którym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b jest zapewnienie prawidłowego z technicznego punktu widzenia działania Strony Internetowej;

   3. w przypadku celu C – wykonanie obowiązków Spółki wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

  5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

   • do celu A przez okres trzech (3) lat od zakończenia umowy z Użytkownikiem;

   • do celu B przez okres obowiązywania umowy, jeśli Użytkownik założył konto, albo przez jeden miesiąc od końca używania Strony Internetowej, jeśli Użytkownik nie założył konta;

   • do celu C przez okres konieczny do wykonania obowiązków prawnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  6. Inni odbiorcy. Innymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być osoby wykonujące na rzecz Spółki czynności techniczne, w tym osoby świadczące usługi hostingowe i programistyczne na rzecz Spółki, oraz inne spółki należące do grupy kapitałowej Spółki (dalej jako „Grupa”). W wypadku, gdy Spółka ma taki obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, innymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również właściwe organy publiczne, do celów wykonania przez nie ich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

  7. Prawa Użytkownika. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Rozporządzeniu i w zależności od wskazanych celów, Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia. Spółka zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika przed spełnieniem jego żądania.

   1. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych doprowadziło do naruszenia Rozporządzenia lub narusza Rozporządzenie, ma on m.in. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia Rozporządzenia.

   2. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do realizacji celu B. W wypadku, gdy Użytkownik wyrazi tak sprzeciw, Spółka nie będzie dalej przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Użytkownika, lub dane te będą konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   3. Użytkownik nie jest zobowiązany przekazać Spółce swoich danych osobowych. Niemniej jednak przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem koniecznym do realizacji celu A, tj. zawarcia i wykonania umowy; bez podania danych osobowych przez Użytkownika zawarcie i wykonanie umowy jest niemożliwe, co może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji i dokonywanie zakupów na Stronie Internetowej, jako że czynności te są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do realizacji celu C stanowi wymóg prawny związany z ewentualnym dokonaniem przez niego zakupu na Stronie Internetowej.

 3. PRZETWARZANIE DANYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO SKIEROWANEGO DO ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

  1. Specyfikacja przetwarzania. Jeśli Użytkownik zarejestruje lub zaloguje się na Stronie Internetowej z użyciem konta utworzonego wcześniej na innej platformie Spółki lub w innym produkcie Spółki, Spółka może przesyłać mu (jako swojemu klientowi) komunikaty handlowe (oferty marketingowe) dotyczące podobnych oferowanych przez nią usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. W tym celu Spółka przetwarza:

   1. dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy, które Użytkownik przekazał Spółce podczas tworzenia swojego konta;

   2. poddane pseudonimizacji identyfikatory, które Spółka stosuje, by chronić Użytkownika, a także, jeśli Użytkownik zarejestrował lub zalogował się na Stronie Internetowej za pomocą istniejącego konta zewnętrznego (np. Facebook, GMail, Apple), jego poddany pseudonimizacji identyfikator wygenerowany przez upoważnioną osobę trzecią do celów logowania.

   Ten rodzaj przetwarzania danych nie wynika ze zgody Użytkownika; niemniej jednak Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

  2. Cel przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesyłanie mu, jako klientowi Spółki, informacji handlowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  3. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest fakt, że przetwarzanie to jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  4. Prawnie uzasadnione interesy Spółki. Prawnie uzasadniony interes Spółki wynika z faktu, że Użytkownik jest klientem (użytkownikiem), któremu Spółka zapewniła w chwili zbierania jego danych osobowych jasną, wyraźną, bezpłatną i prostą możliwość rezygnacji z wykorzystywania jego danych osobowych do celów przesyłania informacji handlowych.

   1. Przesyłając informacje handlowe, Spółka zachowuje zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami.

   2. Motyw 47 Rozporządzenia stanowi m.in., że „za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”.

   3. Spółka dokonała oceny czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do celów przesyłania mu informacji handlowych oraz przeprowadziła konieczne badanie proporcjonalności, w ramach którego zestawiane są ze sobą ochrona praw Użytkownika i interesy Spółki. Spółka doszła do wniosku, że w związku ze spełnieniem określonych w powszechnie obowiązujących przepisach wymogów dotyczących przesyłania informacji handlowych, a także ze względu na fakt, że Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na dalsze przesyłanie mu informacji handlowych, nie ma powodu, by uznać, że interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika wymagające ochrony dobrowolnie przekazanych danych osobowych mają pierwszeństwo przed prawnie uzasadnionym interesem Spółki polegającym na wysyłaniu informacji handlowych.

   4. W związku z powyższym oraz z faktem, że Użytkownik może racjonalnie spodziewać się, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych, Spółka uważa, że jej prawnie uzasadniony interes stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celu przesyłania mu informacji handlowych.

  5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Spółkę przez trzy (3) lata od zakończenia umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż do chwili wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu lub zgłoszenia podobnego żądania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów przesyłania informacji handlowych przez Spółkę, w tym skorzystania przez Użytkownika z prawa do usunięcia danych.

  6. Inni odbiorcy danych. Innymi odbiorcami danych Użytkownika są osoby świadczące usług marketingowe na rzecz Spółki zgodnie z jej wytycznymi, osoby prowadzące stronę internetową Spółki lub jej aplikacje mobilne (podmioty przetwarzające dane) oraz inne spółki należące do Grupy.

  7. Prawa Użytkownika. Z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych.

   1. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych doprowadziło do naruszenia Rozporządzenia lub narusza Rozporządzenie, ma on m.in. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia Rozporządzenia.

   2. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – jeśli profilowanie dotyczy marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych, dane te nie będą więcej przetwarzane w tych celach.

 4. PRZETWARZANIE DANYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA)

  1. Specyfikacja przetwarzania. Za zgodą Użytkownika Spółka przetwarza:

   1. dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy, które Użytkownik przekazał Spółce podczas tworzenia swojego konta;

   2. dane dotyczące jego wieku, jeśli Użytkownik je przekazał;

   3. poddane pseudonimizacji identyfikatory, które Spółka stosuje, by chronić Użytkownika, a także, jeśli Użytkownik zarejestrował lub zalogował się na Stronie Internetowej za pomocą istniejącego konta zewnętrznego (np. Facebook, GMail, Apple), jego poddany pseudonimizacji identyfikator wygenerowany i przekazany przez upoważnioną osobę trzecią do celów logowania;

   4. dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej (np. adres IP, geolokalizacja) oraz dane dotyczące urządzenia Użytkownika (np. system operacyjny, przeglądarka i wersja przeglądarki), które zostały zebrane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej

   – w celu przesyłania komunikatów handlowych (ofert marketingowych), które promują Spółkę, Grupę lub osoby trzecie, lub w celu wykonywania innych działań marketingowych względem Użytkownika, w tym profilowania marketingowego. Ten rodzaj przetwarzania danych wynika z wyraźnej zgody Użytkownika, którą może on w każdej chwili odwołać.

  2. Cel przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesyłanie mu komunikatów handlowych oraz wykonywanie względem niego innych czynności marketingowych, w tym profilowania marketingowego.

  3. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda wyrażona względem Spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  4. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane (przechowywane) przez Spółkę przez cztery (4) lata od wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie; przetwarzanie ulegnie zakończeniu, jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

  5. Inni odbiorcy danych. Dodatkowymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika są osoby świadczące na rzecz Spółki usługi marketingowe i reklamowe, w szczególności podmioty wskazane tutaj, jak również osoby prowadzące stronę internetową Spółki lub aplikację mobilną (podmioty przetwarzające dane), a także najpopularniejsze sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i LinkedIn (jako administrator albo współadministrator danych, w zależności od okoliczności).

  6. Prawa Użytkownika. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Rozporządzeniu, Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia.

   1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które przekazał Spółce. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdym z komunikatów handlowych przesyłanych mu przez Spółkę lub przesłanie wiadomości e-mailowej na adres e-mailowy Spółki (zob. ust. 1.2 niniejszych Informacji).

   2. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych doprowadziło do naruszenia Rozporządzenia lub narusza Rozporządzenie, ma on m.in. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

   3. Użytkownik nie jest zobowiązany przekazać swoich danych osobowych. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani wynikającym w umowy; nie jest ono również konieczne do zawarcia umowy.

 5. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU UMIESZCZANIEM PLIKÓW COOKIE HTTP NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

  1. Specyfikacja przetwarzania. Za pomocą umieszczonego na Stronie Internetowej paska plików cookie (dalej jako „Pasek”), Użytkownik może udzielić Spółce zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z przechowywaniem plików cookie http na jego urządzeniu.

   W Pradze, dnia 09. 10. 2023 Livesport s.r.o.

  2. Cel przetwarzania. Cele przetwarzania danych osobowych zależą od charakteru przechowywanych plików cookie; szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Pasku lub w innych opublikowanych przez Spółkę dokumentach.

  3. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda wyrażona względem Spółki w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  4. Okres przechowywania danych. Okresy przechowywania danych osobowych w związku z przechowywaniem poszczególnych plików cookie różnią się w zależności od charakteru przechowywanych plików cookie; szczegółowe informacje zawarte są w Pasku lub w innych opublikowanych przez Spółkę dokumentach.

  5. Inni odbiorcy danych. Kategorie odbiorców danych osobowych zależą od charakteru przechowywanych plików cookie; szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Pasku lub w innych opublikowanych przez Spółkę dokumentach.

  6. Prawa Użytkownika. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Rozporządzeniu, Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia.

   1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które przekazał Spółce. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Użytkownik może wycofać swoją zgodę za pośrednictwem Strony Internetowej.

   2. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że przetwarzanie jego danych osobowych doprowadziło do naruszenia Rozporządzenia lub narusza Rozporządzenie, ma on m.in. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia Rozporządzenia.

   3. Użytkownik nie jest zobowiązany przekazać swoich danych osobowych. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani wynikającym w umowy; nie jest ono również konieczne do zawarcia umowy.

 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA

  1. Spółka stosuje administracyjne, techniczne i faktyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 7. INNE INFORMACJE

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

  2. Działania osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępni swoje dane osobowe i wrażliwe oraz nie może kierować działaniami ani kontrolować działań w zakresie przesyłania ofert osób trzecich. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać korespondencji, e-maili lub innych form komunikacji od osób trzecich, powinien on skontaktować się bezpośrednio z daną osobą trzecią.

 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

  1. Spółka nie zamierza w sposób celowy przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego (państwa niebędącego państwem członkowskim UE) ani do organizacji międzynarodowej. Niemniej jednak niektórzy z partnerów Spółki, np. wskazani powyżej inni odbiorcy danych osobowych, mogą mieć siedzibę poza UE lub przechowywać dane na serwerach zlokalizowanych poza UE. W takim wypadku może mieć miejsce „przekazywanie danych Użytkownika do państw trzecich (państw nienależących do UE)” w rozumieniu Rozporządzenia, w tym do państw, w odniesieniu do których Komisja Europejska nie wydała jeszcze decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tożsamy z ochroną zapewnianą przez prawo UE. W takim wypadku Spółka zapewni, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i chronione zarówno zgodnie ze standardowymi zasadami Spółki dotyczącymi ochrony danych, jak i za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Rozporządzenia i które dostępne są m.in. tutaj.

 9. Zmiany

  1. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach niniejszych Informacji.

  2. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych Informacji – dzięki temu będą Państwo zawsze świadomi swoich praw.