Privacy Policy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Strona Flashscore.pl i jej mobilna aplikacja (zwane dalej „ Aplikacją”) szanuje prywatność wszystkich Stron przeglądających i przez to korzystających z Aplikacji, zwanych dalej „ Użytkownikami” i zobowiązują się chronić ich prywatność. Aplikacja może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Aplikację i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami UE, w tym General Data Protection Regulation, (rozporządzenie (UE) 2016/679), transponowanymi do prawa maltańskiego w ustawie o Ochronie Danych Osobowych (rozdział 440 prawa Malty), Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych (Sektor Komunikacji Elektronicznej) (Nota prawna 16 z 2003r. z późniejszymi zmianami) przyjmuje Rekomendację 2/2001 Artykułu 29 Grupy Roboczej ds. Danych Osobowych przyjętej w dniu 17.05.2001 w sprawie niektórych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line i wprowadza również inne stosowne zasady i praktyki.
Administratorem zgromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych pochodzących od Użytkowników jest Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic i jest odpowiedzialny za tę Aplikację.
Z Administratorem Danych można kontaktować się przez e-mail: gdpr@livesport.eu.
Z Usługodawcą można sie kontaktować przez e-mail: gdpr@livesportmedia.eu.
Cel niniejszego Oświadczenia
Celem niniejszego Oświadczenia jest:
określenie rodzaju danych osobowych, które administrator danych będzie od Ciebie pobierał i jak będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe;
podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych;
poinformowanie o tym, w jaki sposób Administrator danych będzie przetwarzał twoje dane osobowe;
wyjaśnienie obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny; i
poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach do ochrony danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i rozporządzeniu General Data Protection Regulation EU 2016/679 ("GDPR") obowiązującym od 25 Maja 2018 r..
Gromadzenie danych osobowych
Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, aplikacja nie zbiera żadnych danych osobowych, gdy Użytkownicy po prostu przeglądają aplikację. Jednak aplikacja wymaga, aby Użytkownicy dostarczyli niektóre dane osobowe podczas korzystania z dodatkowych lub zaawansowanych usług świadczonych w aplikacji po rejestracji. W takich przypadkach aplikacja poprosi Użytkowników o zgodę przed zgromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Po rejestracji lub w innych przypadkach aplikacja może poprosić Użytkowników o podanie nazwy użytkownika (zazwyczaj adresu e-mail) i hasła.
Użytkownicy nie są zobowiązanie do podawania swoich danych osobowych ani zezwalania na gromadzenie ich danych osobowych przez Aplikację. Jednak Aplikacja może nie być w stanie zapewnić Użytkownikom nie wyrażającym zgody na gromadzenie ich danych osobowych wszystkich usług oferowanych przez Aplikację.
Mimo że Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na korzystanie przez Aplikację z odpowiednich Danych Osobowych, mają oni prawo do późniejszego odwołania tej zgody z dowolnego powodu, kontaktując się mailowo z gdpr@livesport.eu. W przypadku cofnięcia zgody dodatkowe lub wcześniejsze usługi świadczone przez Aplikację po rejestracji nie będą już dostępne.
Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą.
Prawo dostępu
Odwiedzający ma prawo zażądać, aby Administrator danych (zdefiniowany poniżej) dostarczył im pisemne informacje o tym, które z ich danych osobowych zebrał i / lub wykorzystał. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej, adresując do Administratora danych (określonego poniżej).
Aplikacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu uaktualnienia gromadzonych danych osobowych. Jednak Użytkownicy są proszeni o informowanie Aplikacji o wszelkich zmianach w swoich Danych Osobowych, które są w posiadaniu Aplikacji.
Zmiana, blokowanie lub usuwanie danych
Użytkownicy, którzy uważają, że którekolwiek z ich danych osobowych są niewłaściwe, mogą poprosić Administratora danych na piśmie o ich poprawienie. Użytkownicy mają również prawo zażądać od Administratora danych zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zostały one przetworzone niezgodnie z prawem.
18.1.3 Prawo do sprzeciwu
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem gdpr@livesport.eu, aby poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych, np. poprzez otrzymywanie od nas informacji o nadchodzących wydarzeniach, newsletterów i publikacji, a Twoje dane nie będą już przetwarzane w takich celach.
Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na to Oświadczenie i opisane tutaj praktyki przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@livesport.eu. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przeprowadziliśmy na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje, że będziemy musieli natychmiast zakończyć nasze usługi.
Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów i niedokładności swoich danych osobowych, które przetwarzamy, aktualizacji wszelkich danych, które są nieaktualne i prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych za pomocą oświadczenia uzupełniającego.
Prawo do usunięcia
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które posiadamy, a ich posiadanie przez nas nie jest już wymagane, gdy:
wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe nie muszą już być przetwarzane; lub
Twoje dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo ograniczyć nasze działania związane z przetwarzaniem, tam gdzie:
kwestionujesz dokładność tych danych osobowych, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych samych danych osobowych;
nasze przetwarzanie jest uważane za niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów określonych w niniejszym dokumencie, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
wyraziłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody naszych działań przetwarzających są sprzeczne z dotyczącymi Ciebie.
Prawo do przenoszenia danych
Od 25 maja 2018 r. Użytkownik będzie miał prawo do otrzymywania danych osobowych w formie strukturalnej i możliwej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu Administratorowi danych (zgodnie z definicją w GDPR).
Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych
Dane osobowe zbierane przez Aplikację będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych (rozdział 440 prawa maltańskiego) i prawodawstwem pomocniczym, które są w nich przyjmowane i przetwarzane wyłącznie w celu:
Komunikacja z Użytkownikami;
Wysyłanie Użytkownikom nowego hasło do ich osobistego konta;
Zapewnienie wszelkich zaawansowanych usług, które można w pewnym stopniu skonfigurować w Aplikacji;
Poprawa treści oferowanych przez Aplikację;
Dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści i / lub graficznego układu Aplikacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub w stopniu, w jakim jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi, które oferujemy i / lub do celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wszelkich uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. Może to obejmować sprawdzenie roszczeń prawnych lub w celu zastosowania się do nakazu dowolnego sądu, trybunału lub organu.
Marketing
Otrzymasz od nas wiadomość marketingową, jeśli poprosiłeś o takie informacje marketingowe od nas, podając nam swoje dane za pośrednictwem tej Aplikacji i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji.
Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody.
Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
Usługodawca nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie handluje danymi osobowymi i w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej odpowiedniej zgody. Jednak dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim w przypadku sprzedaży Aplikacji.
Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek obowiązku prawnego spoczywającego na Aplikacji w sprawie ujawniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
Powyższe, pozostaje również bez uszczerbku do ujawniania danych, które jest niezbędne jako część jednego lub więcej celów zbierania i przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Aplikacja zasięga wcześniej wyrażonej zgody zainteresowanych Użytkowników.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedstawiania statystyk dotyczących odwiedzin, sprzedaży, ruchu i innych informacji statystycznych mających związek z Serwisem i innymi stronami, jednak bez wskazywania żadnego konkretnego Użytkownika.
Dziennik logowania
W celu lepszego administrowania Aplikacją i gromadzenia ogólnych danych demograficznych Użytkowników dla ogólnego użytku, Aplikacja automatycznie rejestruje adresy IP Użytkowników oraz przeglądane przez nich strony internetowe.
Polityka Cookiem
"Cookie" to informacje przechowywane na komputerze Użytkownika przez serwer sieciowy i wykorzystywane do dostosowywania ich usług internetowych. Aplikacja wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na temat interakcji Użytkowników, które mogą być potrzebne później w celu wykonania funkcji. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Wykorzystujemy cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na stronie. Informacjami o korzystaniu z naszej Aplikacji dzielimy się również z naszymi partnerami do analizy aplikacji, niektórymi partnerami reklamowymi (programowanie) i mediami społecznościowymi (tylko wtedy, gdy logujesz się za pośrednictwem swojego konta społecznościowego). Więcej szczegółów tutaj.
To oświadczenie należy czytać w połączeniu z naszą Polityką plików cookie oraz wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi Polityki Prywatności, które możemy przekazać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich Danych Osobowych. Ustaw prywatność
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i jeśli jest to wymagane, najpierw zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Aplikacja i Administrator danych przyjęły różne środki, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mające na celu ochronę komunikacji przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych, które zostały zebrane i przetworzone (w tym zapewnienie, że wszelkie transfery danych są zabezpieczone) poprzez zabezpieczoną komunikację między urządzeniem odwiedzającego a serwerami Usługodawcy "HTTPS". Dodatkowo wszystkie ustawione hasła są przechowywane z wykorzystaniem standardu BCrypt. Niezależnie od tych starań, Dostawca nie może zagwarantować, że takie zdarzenie nie nastąpi.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. W przypadku braku aktywności konta użytkownika przez jeden (1) rok, wszystkie zebrane dane osobowe użytkownika zostaną usunięte.
Witryny/aplikacje stron trzecich
Strony internetowe/aplikacje stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Aplikacja zapewnia linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane w witrynach/aplikacjach stron trzecich oraz środki, które podejmują w celu ochrony swojej prywatności. Wszelkie inne strony internetowe/aplikacje, do których Użytkownicy mają dostęp z Aplikacji, mogą nie posiadać odpowiedniej Polityki prywatności.
Akceptacja Polityki prywatności
Zgoda Użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Aplikację i Administratora danych jest uzależniona od Polityki prywatności określonej powyżej. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać Politykę prywatności, aby zapoznać się z warunkami i klauzulami w niej zawartymi oraz z wszelkimi poprawkami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Aplikację.
Usługodawca
Usługodawcą jest Livesport Media Ltd, firma została zarejestrowana zgodnie z prawem Malty w dniu 22 listopada 2011 r., pod numerem rejestracyjnym C 54555, i posiada zarejestrowany adres w CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres info@livesportmedia.eu.
Wersja i data Warunków użytkowania
Oświadczenie to w wersji 2 zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)