Ogólne warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Następujące warunki użytkowania (zwane dalej ‘Warunkami’) stanowią podstawę stosunków zależności pomiędzy ‘Usługodawcą’ (zdefiniowanym poniżej) a wszystkimi stronami mającymi dostęp do strony internetowej (zdefiniowanej poniżej) oraz korzystającymi z funkcjonalności, zawartości strony w jakikolwiek sposób (zwanymi dalej jako ‘Użytkownicy’).

Usługodawca i Użytkownicy będą określani dalej ‘Stronami’.

Zasady ogólne

Użytkowanie jakiejkolwiek części lub całości serwisu oferowanego przez Usługodawcę na stronie FlashScore.pl i jej mobilnej wersji (zwanej dalej jako ‘Serwis’), materiałów informacyjnych, a także linków jest przedmiotem warunków wymienionych poniżej. Chyba, że uzgodnione przez Usługodawcę na piśmie, warunki ustalające całkowite relacje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w jego użytkowaniu serwisu z wszystkimi funkcjonalnościami, które oferuje Serwis, mówią inaczej.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przeczytania starannie i ze zrozumieniem warunków, zanim rozpocznie użytkowanie serwisu. Użytkownik, który otworzył serwis zakłada, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania wynikające z warunków niezbędnych do następnych działań.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i/lub uzupełniania warunków od czasu do czasu jeśli uzna to za stosowne.

Usługodawca zaleca Użytkownikowi staranne i regularne czytanie tej strony. Poprzez użytkowanie serwisu Użytkownik zgadza się z warunkami, jak również z jego ostatnią modyfikacją, bez względu na to czy Odwiedzający został poinformowany o takich zmianach.

Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania czy wszyscy Użytkownicy korzystają z serwisu zgodnie z ostatnią wersją warunków. Obowiązującą wersją warunków jest ta, która jest zamieszczona w serwisie.

Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z prawem. Wykorzystanie serwisu dla transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania materiałów, które są naruszeniem obowiązujących przepisów lub praw stron trzecich do nich jest surowo zakazane. Obejmuje to (bez ograniczeń) wykorzystanie serwisu dla transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania materiałów w kwestii z zamiarem: naruszenia praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej lub innych intelektualnych praw własności, treści nieprzyzwoitych lub szkodliwych dla nieletnich lub stanowiących czyn nielegalny czy molestowanie, czyn oszczerczy lub zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych lub prawa hazardowego.

W przypadku złego wykorzystania serwisu lub wystąpienia nadużycia Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu lub zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz zamknięcia zarejestrowanego, imiennego konta Użytkownika. Usługodawca w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi.

Usługi

Strona dostarcza interaktywną internetową i mobilną aplikację/funkcje, które zawierają informacje na żywo z wydarzeń sportowych, wyniki sportowe w czasie rzeczywistym, ostateczne wyniki, terminarze, ustawienia i statystyki sportowe. Wyniki oraz inne dane statystyczne zawarte w Serwisie odzwierciedlają informacje dostarczone przez inne niezależne źródła (stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych stron. Podczas, gdy wszelkie starania ze strony Usługodawcy w celu aktualizacji treści, wyników lub innych informacji są prowadzone regularnie, radzimy dokładnie sprawdzić informacje podane na stronie internetowej z innymi źródłami. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób odwiedzający użytkownik strony wykorzysta wyniki i inne informacje zawarte na stronie.

Inne Strony internetowe

Użytkownik potwierdza, że wszelki kontakt ze stronami innych podmiotów po obejrzeniu strony FlashScore.pl, zamierzony lub niezamierzony, i każdy rezultat, który następuje, jest absolutnie niezależny od Usługodawcy i Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek umowy lub oczekiwania i inne konsekwencje, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tego kontaktu.

Wszelkie roszczenia lub spory, które mogą powstać między Użytkownikiem a taką stroną w żaden sposób nie wiążą się z Usługodawcą

Inne strony internetowe, w tym reklamy innych podmiotów nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników i innych danych, które Użytkownik mógł podać Usługodawcy.

Treść A/V

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść innych zewnętrznych stron internetowych, które mogą zostać wyświetlone przez stronę. Wszystkie materiały video możliwe do wyświetlenia na stronie nie są udostępniane na serwerach Usługodawcy oraz nie są tam wgrywane ani tworzone przez Usługodawcę.

Nieaktywne konta

Jeśli użytkownik założył konto w Serwisie, ale nie loguje się do niego przez 60 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.

Własność intelektualna

Bez uprzedniej pisemnej zgody od Usługodawcy, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, fałszować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Serwisu.

Wszelkie naruszenia ww. klauzuli mogą być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca i każdy inny podmiot autoryzowanej strony w jej imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie winnej bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.

Relacje handlowe

Warunki użytkowania nie są przeznaczone do tworzenia żadnego partnerstwa, agencji czy spółek joint venture pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Naruszenie umowy

Jeśli Użytkownik nie będzie się stosować do Warunków Użytkowania lub jeśli Usługodawca będzie zasadnie podejrzewać, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio, nie stosuje się klauzuli ww. warunków, to Usługodawca zachowuje prawo i wszystkie środki na jego usposobienie, a wg własnego uznania może zamknąć lub zablokować Użytkownika oraz zamknąć wszelkie konta zarejestrowane na imię danego Użytkownika, a także zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko Użytkownikowi według własnego uznania.

Zgodność w prawem

Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa kraju, w którym obecnie zamieszkują i / lub przebywają. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez władze wobec wszystkich Użytkowników w związku z ich korzystaniem z Serwisu.

Prawo & Forum i/ lub społeczności

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Malty bez odwoływania się do zasad prawa. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu państwa Malty do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.

Nagłówki

Nagłówki mają zapewnić przejrzystość i ułatwić czytanie Warunków Użytkowania. Nie mają narzucać sposobu interpretacji treści ustępu, który następuje po każdej pozycji. Nagłówki w żaden sposób do niczego nie zobowiązują Usługodawcy.

Ignorowanie naruszenia Warunków Użytkowania

Jeżeli Usługodawca w jakiś sposób zaniecha jakiekolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika nie oznacza to, że dalsze naruszenia tego samego lub innych postanowień Warunków będą również ignorowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancje i odpowiedzialność

Niniejszym zaznacza się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że treść strony internetowej jest bezbłędna i/lub stosowna dla jakichkolwiek innych celów niż te gwarancje, które nie mogą być jednoznacznie wyłączone na mocy prawa tych Warunków Użytkowania.

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Strona internetowa nie jest przeznaczona do gier i hazardu. Usługodawca nie świadczy usług hazardowych lub gier zakładowych, w związku z tym, że nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie jest zaangażowana w żadne transakcje. Zakłady, które są wyświetlane na stronie są częścią informacji i funkcji Serwisu.

Usługodawca nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych przez Serwis są autoryzowane, i że działania będą w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Serwis jest całkowicie bezpieczny i nie posiada błędów, że jest regularnie aktualizowany oraz każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Serwis nie jest przerywany, że strona jest czysta pod względem wirusów i błędów i działa bez przerw, nie gwarantuje, że Serwis jest adekwatny, że informacje i funkcje dostępne na stronie są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane na stronie są adekwatne i wiarygodne. Ci, którzy zdecydują się na wejście na Stronę, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.

Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron/ reklam/ treści. Są one dostarczane dla wygody i interesu Użytkownika, ale nie zakładają odpowiedzialności lub zatwierdzenia przez Usługodawcę informacji zawartych w tych stronach/ reklamach/ treściach. Usługodawca nie zapewnia gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, co do dokładności oraz dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są pod jego domeną. Usługodawca nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się na stronach innych podmiotów i nie udziela żadnych zapewnień co do jakości, bezpieczeństwa, niezawodności lub przydatności takiego oprogramowania.

Straty lub szkody

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu, w tym, nie ogranicza się do szkód spowodowanych stratą handlową, utratą korzyści, utratą spodziewanych zysków, wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na innych stronach, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych w Serwisie.

Bez naruszenia ogółu poprzednich dwóch klauzuli, Usługodawca nie zatwierdza i nie przyjmuje odpowiedzialności w niżej wymienionych kwestiach:
 1. błędy, błędy w druku, mylne interpretacje. przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;
 2. naruszenie zasad Usługodawcy;
 3. działania przestępcze;
 4. porady w dowolnej formie udzielane przez Usługodawcę;
 5. czynności prawne i/lub inne;
 6. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania w Serwisu, jego zawartości lub linków sugerowanych przez Usługodawcę;
 7. straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Serwisu;
 8. używanie Serwisu lub jego treści, wad, przeoczenia lub wszelkich innych czynników poza naszą kontrolą, do celów przestępczych przez jakąkolwiek osobę;
 9. jakiekolwiek wykorzystanie Serwisu przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych obszarów wymagających nazwy i hasła Użytkownika.
 10. W przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Usługodawcę spowodowanych działaniem wirusów, w związku z tym, że dotyczy to wszystkich parametrów tworzących Stronę, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.
 11. Każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik ma podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Serwisu. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, Usługodawca nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki Użytkowania.

  Oraz

 12. Wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych na Stronie przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały zatwierdzone przez Usługodawcę.

Polityka prywatności

Strona FlashScore.pl i jej mobilna aplikacja (zwane dalej „Serwisem”) szanuje prywatność wszystkich Stron przeglądających i przez to korzystających z Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami” i jest zobowiązana do ochrony ich prywatności. Od czasu do czasu, tylko za ich zgodą Serwis zbiera i wykorzystuje „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszących się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Usługodawcę i tylko w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami UE, przystosowanymi do prawa maltańskiego w ustawie o Ochronie Danych Osobowych (rozdział 440 prawa Malty), Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych (Sektor łączności elektronicznej) (Nota prawna 16 z 2003r. z późniejszymi zmianami) przyjmuje zalecenie 2/2001 Artykułu 29 Grupy Roboczej ds. Danych Osobowych przyjętej w dniu 17.05.2001 w sprawie niektórych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line i wprowadza również inne stosowne zasady i praktyki.

Gromadzenie danych osobowych

Serwis nie gromadzi żadnych danych osobowych, kiedy Użytkownik po prostu przegląda witryny. Jednak Serwis wymaga podania pewnych danych osobowych przez Użytkownika, kiedy ten korzysta z dodatkowych lub zaawansowanych usług udostępnianych przez Serwis po rejestracji. W takich przypadkach Serwis zapyta Użytkownika o indywidualną zgodę przed pobraniem i użyciem jego danych osobowych. Po rejestracji lub w innym czasie Serwis może poprosić o podanie loginu i hasła.
Użytkownicy nie mają obowiązku podawania ich danych osobowych lub zezwalania na pobieranie ich danych przez Serwis. Jednak Serwis może nie być w stanie dostarczyć wszystkich oferowanych usług Użytkownikom, którzy nie zgadzają się na pobieranie ich danych osobowych.

Chociaż Użytkownicy mogli zgodzić się na używanie przez nasz Serwis właściwych im danych osobowych, mają prawo następnie odwołać zgodę podając przekonujące i uzasadnione powody.

Prawo dostępu

Użytkownicy mogą poprosić o pisemne potwierdzenie od Kontrolera (zdefiniowanego poniżej), które z ich danych osobowych zostały zgromadzone i/lub użyte. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej, adresując do Kontrolera (zdefiniowanego poniżej).

Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zgromadzone dane osobowe były aktualizowane. Jednak Użytkownicy proszeni są o informowanie Serwisu o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych, które są w posiadaniu Serwisu.

Użytkownicy, którzy uważają, że jakiekolwiek z ich danych osobowych mogą być niepoprawne, mogą pisemnie poprosić Kontrolera o korektę tych danych. Użytkownicy maja również prawo zażądania od Kontrolera zablokowania lub usunięcia ich danych osobowych, jeżeli zostały one przetwarzane niezgodnie z prawem.

Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone w Serwisie przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (rozdział 440 ustawodawstwa maltańskiego) oraz uchwalonych przepisów pomocniczych przetworzonych dla celów:
 1. Komunikacja z Użytkownikami;
 2. Wysyłanie Użytkownikom zapomnianego hasła do ich osobistego konta;
 3. Wysyłanie Użytkownikom informacji, które wg Usługodawcy mogą okazać się użyteczne, w tym informacje o produktach, usługach oraz komercyjne/ reklamowe materiały o ofercie Serwisu / materiały reklamowe o ofertach innych stron współpracujących.
 4. Dostarczanie dodatkowych usług, które dają możliwość skonfigurowania strony do pewnego stopnia.
 5. Poprawa treści zamieszczonych w Serwisie;
 6. Zapewnianie Użytkownikom spersonalizowanych treści i układu strony.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Usługodawca nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie handluje danymi osobowymi i w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej odpowiedniej zgody. Jednak dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim w przypadku sprzedaży Serwisu.

Powyższe pozostaje bez uszczerbku do obowiązku prawnego ciążącego na Serwisie w sprawie ujawniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Powyższe, pozostaje również bez uszczerbku do ujawniania danych, które jest niezbędne jako część jednego lub więcej celów zbierania i używania danych osobowych. W takim przypadku Serwis zasięga wcześniej wyrażonej zgody zainteresowanego Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedstawiania statystyk dotyczących odwiedzin, sprzedaży, ruchu i innych informacji statystycznych mających związek z Serwisem i innymi stronami, jednak bez wskazywania żadnego konkretnego Użytkownika.

Dziennik logowania

W celu lepszego administrowania Serwisem i gromadzenia ogólnych danych demograficznych Użytkowników dla ogólnego użytku, Serwis automatycznie rejestruje adresy IP Użytkowników oraz przeglądane przez nich strony internetowe.

Polityka Cookie

"Cookie" to informacje przechowywane na komputerze Użytkownika przez serwer WWW i używane w celu dostosowania swoich usług internetowych. Serwis wykorzystuje cookie do przechowywania informacji na temat interakcji Użytkowników, które mogą być potrzebne później do odtwarzania funkcji. Użytkownicy mogą wybrać opcję, aby nie akceptować plików cookie. W tym przypadku prosimy o zaprzestanie z korzystania z jakichkolwiek usług dostarczanych przez nasz Serwis. Wykorzystujemy cookie do personalizacji zawartości Serwisu i reklam, dostarczania usług społecznościowych i analizy ruchu na stronie. Dzielimy się także informacjami o sposobach wykorzystania serwisu z naszymi partnerami reklamowymi i z serwisami społecznościowymi. Więcej szczegółów tutaj.

Bezpieczeństwo

Serwis oraz Kontroler przyjęły różne środki, zarówno techniczne jak i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą danych osobowych, które zostały pobrane i użyte. Pomimo tych wysiłków, Usługodawca nie może zagwarantować, że takie zdarzenie nie nastąpi.

Okres przez jaki są przechowywane dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. W przypadku braku aktywności konta Użytkownika przez 3 lata wszystkie zebrane dane zostaną usunięte.

Podmioty trzecie

Strony internetowe podmiotów trzecich nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Strona zawiera linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Strona nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych podmiotów trzecich i środki przyjęte w celu ochrony prywatności. Każda inna strona, do której Użytkownik ma dostęp z Serwisu może nie posiadać odpowiedniej Polityki Prywatności.

Akceptacja Polityki Prywatności

Zgoda Użytkownika na pobieranie i używanie przez Serwis i Kontrolera ich indywidualnych danych osobowych jest uzależnione od Polityki Prywatności określonej powyżej. Użytkownicy powinni zapoznawać się z Polityką Prywatności na bieżąco w celu zapoznania się w warunkami i klauzulami oraz ze wszelkimi zmianami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Serwis.

Usługodawca

Livesport Media Ltd spółka zarejestrowana dnia 22.11.2011 zgodnie z prawem Malty. Zarejestrowana pod numerem C 54555 oraz zarejestrowana pod adresem CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Kontrolerem gromadzonych i wykorzystywanych danych Użytkowników jest Livesport s.r.o, Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, Republika Czeska.

Jest to tłumaczenie Warunków Użytkowania z języka angielskiego. W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i innymi wersjami językowymi niniejszych Warunków, wersja w języku angielskim będzie uważana za rozstrzygającą.